TENS 2

Tens

Transkutana elektro-stimulacija.

Najznačajnija osobina je što se može postići analgetski efekat, uz pravilan izbor frekvencije, sa intenzitetima manjim od 40mA.

Digitalno očitavanje izlazne struje galvana.

Savremen dvokanalni aparat.

Na prvom kanalu moguća kombinacija tensa i galvana, samo tensa, ili samo galvana.

Širok spektar indikacija u kozmetici i fizikalnoj medicini.